Dodatek energetyczny

 

 

DODATEK  ENERGETYCZNY

 

    Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od stycznia 2014 r. osobom korzystającym
z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny

   Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

 1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
  z przedsiębiorcą energetycznym.

 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

   Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej)

 3. numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

   Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. będzie wynosić:

 1. 10,94 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

 2. 15,19 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

 3. 18,23 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

    Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie od dnia 30 kwietnia każdego roku,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

    Dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca
z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU

   Dodatek energetyczny może być wypłacony: na rachunek bankowy osoby składającej wniosek lub
w kasie GOPS

   Wniosek o dodatek energetyczny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Międzyrzecu Podlaskim. Druki wniosku dostępne są w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

   Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755
z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2133
z późn.zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.).

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Archiwum